Varhainen tuki

Varhainen tuki on yrityksen Johtamista

Sillä parannetaan koko työyhteisön työ- ja toimintakykyä ja työssä jaksamista, vähennetään sairaus- ja tapaturmapoissa oloja, ehkäistään ennenaikaista eläköitymistä sekä parannetaan työpanosta. Varhainen välittäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Se on tukemista, sopimista ja asennetta

Varhaisen tuen tavoitteena on

  • Havaita työkykyä ja työntekoa uhkaavat ongelmat mahdollisimman varhain ja löytää oikeat ratkaisut yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon tai muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Estää sairauslomien tarpeeton pitkittyminen.
  • Käynnistää tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet.
  • Tunnistaa työyhteisössä ilmenevät ristiriidat ja ongelmat, puuttua niihin ja ratkaista ne.
  • Käynnistää ja toteuttaa työolosuhteisiin liittyvien epäkohtien parantamistoimenpiteet.

Varhaisen tuen prosessin käynnistäminen tai tarkentaminen

 Sovitaan hälytysrajat / tarkistetaan hälytysrajat
 Sovitaan varhaisen tuen prosessin eteneminen / tarkennetaan prosessia
 Sovitaan toimijoiden roolit / tarkennetaan rooleja käytännön toiminnan pohjalta
 Annetaan tietoa ja valmennusta työntekijöille / tarkennetaan ja syvennetään toimintaa
 Valmennetaan esimiehet / tarkennetaan ja syvennetään toimintaa
 Tuetaan esimiehiä toiminnassa / vertaisryhmä, työnohjaus, seuranta

Varhaisen tuen valmennus esimiehille

  • Antaa valmiuksia tunnistaa ja jäsentää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolestuttavia tai työtä vaikeuttavia tilanteita
  • Lisätä tietoisuutta heikoista signaaleista jolloin tulisi jo ryhtyä toimenpiteisiin tai ennalta ehkäiseviin toimiin
  • Antaa valmiuksia suunnitella haasteellisen tilanteen tuki- / muutosprosessi
  • Antaa mahdollisuus harjoitella erilaisten tuki- ja puuttumiskeinojen käyttöä ja havaita omia tyypillisiä reaktioita haasteellisissa tilanteissa

 

Varhainen tuki alueella Lohja, Uusimaa tai Etelä-Suomi. Kysy tarjousta.
(019) 323 808     050 5474 626     Hiukoontie 70, 08480 Lohja   leila.kouvonen(at)leilakouvonen.fi